Over De Vuister

Buurtcentrum De Vuister is in 1980 gebouwd en werd in gebruik genomen en beheerd door Stichting Welsaen.

Gedwongen door bezuinigingen werd in 2005 door de Gemeente Zaanstad besloten dat Buurtcentrum De Vuister, samen met Buurtcentrum De Bovenkruier, Buurtcentrum De Pelikaan en Dorpshuis De Kwaker gesloten moest worden.
Al deze buurthuizen hebben, dankzij de inzet van bewoners in de getroffen wijken, in 2008 een doorstart gemaakt en zijn sindsdien zelfstandige buurthuizen.

Buurtcentrum De Vuister wordt sinds 1 januari 2008 beheerd door Stichting Buurtcentrum De Vuister. Deze stichting werd destijds opgericht door o.a. Henk Meijerink, Paul Komen en Erik Rem. Erik is nog steeds als vrijwilliger bij het buurtcentrum betrokken. Het buurtcentrum wordt sedert 1 januari 2013 door een team van ca. 50 vrijwilligers gerund.

Vuister Inn - Huisregels

  • Fijn dat u er bent
  • Onze barmedewerker(een vrijwilliger!) is uw gastvrouw/heer
  • Bij haar/hem kunt u terecht met al uw vragen
  • Wij vertrouwen erop dat u haar/zijn verzoeken opvolgt
  • De lectuur op de leestafel kunt u pakken en lezen, wel graag weer in de mand terug leggen
  • Wij bieden een mooi assortiment koffie, thee, (fris)drankjes & borrelhapjes aan (zelf meebrengen van etenswaren alleen in overleg).
  • Conform wettelijke bepalingen is er een rookverbod in het hele buurthuis, schenken wij onder de 18 jaar geen alcohol en is gebruik van drugs ook verboden
  • Om veiligheidsredenen staat ons buurthuis onder cameratoezicht en verzoeken wij u de hoofdingang en zijdeuren (tevens nooduitgangen!) vrij te houden.

Wat is een 'vuister'?

Een vuister is een soort kachel/oven in een oliemolen, dat meel van de kantstenen verwarmt tot ongeveer 35-40 graden. Door het verwarmen wordt de olie vloeibaarder en kan zo beter uit het meel geslagen worden.

Het vuister wordt gestookt met turf of hout. Op het vuister zit geen kachelpijp, de rook gaat direct de molen in. Het is belangrijk dat er zo gestookt wordt dat er geen vonken ontstaan. Een oliemolen is dan ook zwart berookt. Het meel zit in een vuisterpan of -ring en wordt omgeroerd met een roermes dat aangedreven wordt door een door de overwerker aangedreven kroonwieltje of spinbol.

De vuister is een vierkantachtige, gemetselde kachel, waarop een ijzeren plaat, de vuisterplaat, ligt. De vuisterplaat steekt aan de voorkant ongeveer 20 cm uit met daarin twee, rechthoekige uitsparingen. Onder de uitsparingen zitten twee metalen of houten kaartjes (trechtertjes). Hieronder worden de bulen gehangen. Als het meel handwarm is wordt het roermes opgetrokken en het meel in de bulen gestort door de pan omhoog te trekken of de ring naar voren te schuiven. (bron: Wikipedia)

Bron: Wikipedia

Bron: Wikipedia

Bron: Wikipedia

Disclaimer

Het gebruik van de website van Buurtcentrum De Vuister (www.devuister.nl en .com) is onderworpen aan de onderstaande voorwaarden en beperkingen. Bezoeken en gebruiken van deze website betekent dat de bezoeker/gebruiker instemt met het volgende:

Informatie op de website
De gegevens op deze website zijn met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Getracht wordt de informatie actueel te houden. De inhoud van de website wordt met enige regelmaat intern geëvalueerd. Desondanks kunnen geen rechten aan de vermelde informatie worden ontleend. Stichting Buurtcentrum De Vuister geeft geen garantie voor de juistheid, volledigheid, actualiteit of kwaliteit. Bij twijfel verzoeken wij u daarom contact op te nemen met het bestuur.

Gebruik website/schade
Stichting Buurtcentrum De Vuister is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor eventuele schade of verlies ten gevolge van het gebruiken van de informatie op de website van Buurtcentrum De Vuister.

Externe links
De website van Buurtcentrum De Vuister bevat een aantal externe links. Deze links staan op de website vermeld als service voor de bezoekers van deze site. Stichting Buurtcentrum De Vuister kan niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud van deze pagina's van derden, voor de privacybescherming op deze websites, voor de diensten die hierop eventueel worden aangeboden of voor schade of verlies veroorzaakt door het gebruiken van externe links.

Auteursrechten
Op de inhoud van de webpagina's van Buurtcentrum De Vuister en op het eigen logo rusten auteursrechten. Deze behoren toe aan Stichting Buurtcentrum De Vuister.
Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt, in enigerlei vorm of wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, beeldopname of op enige andere manier dan na voorafgaande schriftelijke (e-mail) toestemming van het bestuur van Stichting Buurtcentrum De Vuister worden gebruikt, gekopieerd of gedeeld met derden.

Copyright © 2010-2021 Stichting Buurtcentrum De Vuister, Koog a/d Zaan

Privacy statement

Uw privacy is belangrijk voor ons!
De bescherming van uw gegevens is een zeer belangrijke zaak. Dit heeft onze voortdurende aandacht. Buurtcentrum De Vuister verwerkt uw (persoons)gegevens conform de wet- en regelgeving, waaronder de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).


Privacy Statement Stichting Buurtcentrum De Vuister

Buurtcentrum De Vuister verwerkt de volgende persoonsgegevens:
Personalia en betalingsgegevens (naam, adres, woonplaats, geboortedatum, bankrekeningnummer, betaalgegevens, telefoonnummers, e-mailadressen).
Uw gegevens worden zo zorgvuldig mogelijk bewaard en zullen nooit door ons aan derden worden verstrekt, tenzij wij van rechtswege worden gedwongen om persoonsgegevens te verstrekken aan bijv. Belastingdiens, Politie of eventuele toezichthouder.

Wij verwerken uw persoonsgegevens uitsluitend om met u te kunnen communiceren via telefoon, e-mail, SMS en Whatsapp, om in voorkomende gevallen over en weer betalingen te kunnen verrichten en betreffende personen te kunnen informeren over op handen zijnde activiteiten en evenementen.

Als wij uw persoonsgegevens verwerken, heeft u het recht om deze in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen. Op verzoek zullen wij u per e-mail of, indien nodig, per brief informeren over de bij ons geregistreerde gegevens, waarna u kunt besluiten deze aan te passen of te laten verwijderen.

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor wij deze gebruiken.
●  De persoonsgegevens van vrijwilligers worden zolang bewaard als de vrijwilliger werkzaamheden voor ons verricht tot maximaal een jaar na het beeindigen van deze
werkzaamheden.
●  De persoonsgegevens van personen die zalen huren of als docent aan ons buurthuis zijn verbonden worden bewaard tot maximaal een jaar na de zaalhuur
of de laatste activiteit als docent.
●  De persoonsgegevens van deelnemers aan het Open Bridgekampioenschap van Zaanstad worden bewaard tot maximaal vijf jaar na de laatste deelname aan dit
kampioenschap.